• English

Reviewed countries

Countries in brown went through the 1st cycle of EPR, green through the 2nd cycle and blue through the 3rd cycle.

UNECE Region

Country First Second Third
Albania 2002 2012    2018
Armenia 2000    
Azerbaijan 2003 2011  
Belarus   2005   2016
Bosnia and Herzegovina 2004 2011 
Bulgaria   2000   2017
Croatia 1999 2014  
Estonia 1996 2001  
Georgia 2003 2010    2016
Kazakhstan 2000 2008  
Kyrgyzstan 2000 2009 
Latvia 1998    
Lithuania 1998    
Montenegro   2007 2015
Republic of Moldova 1998 2005 2014
Romania 2001 2013  
Serbia   2007   2015
Slovenia 1997    
Tajikistan 2004 2012  2017
The former Yugoslav Republic of Macedonia 2002 2011  
Turkmenistan 2012   
Ukraine 1999 2007  
Uzbekistan 2001 2010  
Yugoslavia 2002    
Beyond UNECE

Morocco

2014