• English
 

Reviewed countries

Countries in brown went through the 1st cycle of EPR, green through the 2nd cycle and violet through the 3rd cycle.

UNECE Region

Country First Second Third
Albania 2002 2012  2018
Armenia 2000    
Azerbaijan 2003 2011  
Belarus   2005 2016
Bosnia and Herzegovina 2004 20112018
Bulgaria   2000 2017
Croatia 1999 2014  
Estonia 1996 2001  
Georgia 2003 2010  2016
Kazakhstan 2000 2008 2019
Kyrgyzstan 2000 2009 
Latvia 1998    
Lithuania 1998    
Montenegro   2007 2015
North Macedonia200220112019
Republic of Moldova 1998 2005 2014
Romania 2001 2012 
Serbia   2007 2015
Slovenia 1997    
Tajikistan 2004 2012 2017
Turkmenistan 2012   
Ukraine 1999 2007  
Uzbekistan 2001 2010  
Yugoslavia 2002    
Beyond UNECE
Morocco2014
Mongolia2018