Statistical classifications

Ñòàòèñòè÷åñêèå êëàññèôèêàöèè (Statistical area 4.2)

2004   ñåíòÿáðü: 

 border=0 valign=

UNSD/ECE Regional (CIS and Balkan countries) Meeting on Revision of Economic Classifications (Geneva, 29 September - 1 October 2004)