• English

Reviewed countries

Countries in brown went through the 1st cycle of EPR, green through the 2nd cycle and blue through the 3rd cycle.

UNECE Region

Country   First Second Third
Albania   2002 2012   
Armenia   2000    
Azerbaijan   2003 2011  
Belarus     2005   2016
Bosnia and Herzegovina   2004 2011   
Bulgaria     2000   2017
Croatia   1999 2014  
Estonia   1996 2001  
Georgia   2003 2010    2016
Kazakhstan   2000 2008  
Kyrgyzstan   2000 2009    
Latvia   1998    
Lithuania   1998    
Montenegro     2007 2015
Republic of Moldova   1998 2005 2014
Romania   2001 2013  
Serbia     2007   2015
Slovenia   1997    
Tajikistan   2004 2012   2017
The former Yugoslav Republic of Macedonia   2002 2011  
Turkmenistan   2012 Team   
Ukraine   1999 2007  
Uzbekistan   2001 2010  
Yugoslavia   2002    

 

Beyond UNECE

Morocco

 

2014 Team